تصویر مديريت ريسك؛بررسي عوامل بروز آن در صنعت خدمات مالي اسلامي

مديريت ريسك؛بررسي عوامل بروز آن در صنعت خدمات مالي اسلامي

۴۵,۰۰۰ ریال
کد کالا: 101094001