تصویر اقتصاد بخش عمومي؛ هزينه‌هاي دولت/ پژويان

اقتصاد بخش عمومي؛ هزينه‌هاي دولت/ پژويان

۹۰,۰۰۰ ریال
کد کالا: 201198003

توضیحات کامل

--*چکیده
اقتصاد بخش عمومی یا اقتصاد دولت ،درامدهاوهزینه های دولت را مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهد .روابط بین هزینه ها ،مالیات ها  ورفتار  ارگان  های اقتصادی ،مانند خانوار ها وبنگاه ها را ازمایش می کند .پایه واساس الگو های این کتاب به طور عمده بر مبنای اصول((اقتصاد خرد ))قرار دارد.
--*مشخصات
-*مشخصات ظاهری :302ص:جدول،نمودار
-*یادداشت:کتابنامه:ص.300-302
-*موضوع:اقتصاد خرد
-*موضوع:ایران–هزینه های دولتی
-*موضوع :سیاست اقتصادی
-*موضوع :بودجه - - ایران
-*رده بندی کنگره:4پ2ف/180HB
-*رده بندی دیویی:5/338
-*شماره کتابشناسی ملی:46519-81م
--*سر فصل ها
-*بخش اول: معرفی
-*بخش دوم:اقتصاد رفاه کارایی در تخصیص منابع ،وتوزیع کالا ها وخدمات
-*بخش سوم:معیار اندازه گیری تغییرات در فایده
-*بخش چهارم:توزیع مناسب در امد
-*بخش پنجم:عوامل توجیه کننده نقش دولت در اقتصاد
 -*بخش ششم:نظریه کالا هاوخدمات عمومی
 -*بخش هفتم: انتخاب عمومی
-*بخش هشتم:قیمت گذاری دولت
-*بخش نهم:تجزیهوتحلیل هزینه – فایده (ارزشیابی طرح ها)
 
 
نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند