• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی 

اقتصاد بخش عمومی(هزینه های دولت) 

کد محصول: 2001832
  • نویسنده/مترجم: دکتر جمشید پژویان
  • شابک: 964-6089-50-x
قیمت: ۹۰٬۰۰۰ ریال
چکیده
اقتصاد بخش عمومی یا اقتصاد دولت ،درامدهاوهزینه های دولت را مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهد .روابط بین هزینه ها ،مالیات ها  ورفتار  ارگان  های اقتصادی ،مانند خانوار ها وبنگاه ها را ازمایش می کند .پایه واساس الگو های این کتاب به طور عمده بر مبنای اصول((اقتصاد خرد ))قرار دارد.
مشخصات
مشخصات ظاهری :۳۰۲ص:جدول،نمودار
یادداشت:کتابنامه:ص.۳۰۰-۳۰۲
موضوع:اقتصاد خرد
موضوع:ایران–هزینه های دولتی
موضوع :سیاست اقتصادی
موضوع :بودجه - - ایران
رده بندی کنگره:۴پ۲ف/۱۸۰HB
رده بندی دیویی:۵/۳۳۸
شماره کتابشناسی ملی:۴۶۵۱۹-۸۱م
سر فصل ها
بخش اول: معرفی
بخش دوم:اقتصاد رفاه کارایی در تخصیص منابع ،وتوزیع کالا ها وخدمات
بخش سوم:معیار اندازه گیری تغییرات در فایده
بخش چهارم:توزیع مناسب در امد
بخش پنجم:عوامل توجیه کننده نقش دولت در اقتصاد
 بخش ششم:نظریه کالا هاوخدمات عمومی
 بخش هفتم: انتخاب عمومی
بخش هشتم:قیمت گذاری دولت
بخش نهم:تجزیهوتحلیل هزینه – فایده (ارزشیابی طرح ها)