• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی 

اقتصاد سنجی سریهای زمانی با رویکرد کاربردی (ج2) 

کد محصول: 2001793
  • نویسنده/مترجم: والتر اندرس/ مهدی صادقی، سعید شوال‌پور
  • شابک: 964-7746-37-7
قیمت: ۱۳۵٬۰۰۰ ریال
چکیده:
کتاب حاضر برای مطالعه کسانی تنظیم شده که پیش زمینه ای در تحلیل های رگرسیونی چند متغیره دارن.در واقع فرض من بر آن بوده که خواننده فروض اساسی روش حداقل مربعات معمولی را می داند:کما اینکه همه دانشجویان من با مفاهیم همبستگی وکواریانس آشنایی دارند ونحوه استفاده از آزمون های t,Fرا در یک مدل رگرسیونی آموخته اند.
مشخصات
مشخصات ظاهری  ج ۲  ۲۶۳ ص   : 
رده بندی کنگره:۱۳۸۶  Vالف ۹ الف/HB۱۳۹
رده بندی دیویی:۳۳۰/۰۱۵۱۹۵
شماره کتابشناسی ملی:۱۰۲۶۰۶۵
سرفصلها:
بخش پنجم:مدل های سری زمانی چند معامله ای
بخش ششم:همگرایی متقابل ومدلهای تصحیح خطا
بخش هفتم:مدلهای سری زمانی غیر خطی
بخش هشتم:جدول آماری
بخش نهم:منابع ومآخذ
بخش دهم:نمایه اعلام
بخش یازدهم:نمایه اصطلاحات