• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی عمومی 

سازمان‌های پولی و مالی/ شیرکوند 

کد محصول: 2001769/002
  • نویسنده/مترجم: سعید شیرکوند
  • شابک: 978-964-214-065-7
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال
چکیده
اشنایی دانش جویان رشته های مدیریت مالی ،مدیریت بازر گانی و اقتصاد و همچنین علاقمندان به مباحث اقتصادی با سازمان های پولی  و مالی یکی از ضرورت های اجتناب نا پذیر  است .بر همین اساس در فهرست دروس رشته های فوق و همچنین بر خی رشته های دیگر مر تبط با اقتصاد ،معرفی و تجزیه و تحلیل نقش این سازمان ها به عنوان درس مهم و اصلی ذکر گردیده است.
مشخصات
مشخصات ظاهری : ۱۹۲ص.:نمودار.
موضوع:سازمان های پولی و مالی ،تهران کویر ،۱۳۹۱.
موضوع:سازمان های مالی –بازار سرمایه –بازار پول .
شناسه افزوده:شیرکوند،سعید،۱۳۳۸.
رده بندی کنگره:۹ش۲ف/۶/۱۷۳HG
رده بندی دیویی۱/۳۳۲
شماره کتابشناسی ملی:۲۸۲۰۹۲۰
سر فصل ها
بخش اول: زمینه ها و ضرورت پیدایش بازار های مالی
بخش دوم:انواع سازمان های پولی مالی  
بخش سوم:بازار پول (بانک وبانکداری)
بخش چهارم:بورس اوراق بهادار
بخش پنجم:سایر بازار ها  و واسطه های  مالی
 بخش ششم:بازار تامین اتیه
 بخش هفتم: اصول حاکم بر بازار های مالی