• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی اسلامی 

فلسفه اقتصاد اسلامی 

  • نویسنده/مترجم: حسین عیوضلو،عقیل حسینی
  • شابک: 978-600-214-056-2
قیمت: ۸۵٬۰۰۰ ریال
چکیده:
مجموعه حاضر،تالیف وبرگردان ارزشمندی ازمجموعه مقالات فلسفی اقتصاد اسلامی است که با تلاش جناب آقای دکتر حسین عیوضلو وآقای سید عقیل حسینی به ثمر نشست.

مشخصات:
عنوان و نام پدیدآور:فلسفه اقتصاد اسلامی/تالیف وترجمه حسین عیوضلو،عقیل حسینی
مشخصات نشر:تهران:دانشگاه امام صادق (ع)،۱۳۹۰
مشخصات ظاهری :۴۲۶ ص
رده بندی کنگره:۱۳۹۰ ع ۹ ف۸/BP۲/۲۳۰
رده بندی دیویی:۲۹۷/۴۸۳۳
شماره کتابشناسی ملی:۹۳۴۹۱۳۲
سرفصلها:
بخش اول:رویکردی روش شناختی به اقتصاد اسلامی:فلسفه،ساختار نظری وقابلیت اجرایی اقتصاد
بخش دوم:یادداشتی درباب اقتصاد اسلامی
بخش سوم:ماهیت اقتصاد اسلامی
بخش چهارم:راز کوانتم وعلوم طبیعی اسلامی:کاربرد برای نظریه اقتصاد اسلامی
بخش پنجم:ماهیت پژوهش علمی-اجتماعی اسلامی:نظریه وکاربرد آن دربازارهای سرمایه
بخش ششم:مبانی معرفت شناختی قرآنی اقتصاد اسلامی
بخش هفتم:تمایز اثباتی/هنجاری وروش شناسی اقتصاد اسلامی
بخش هشتم:روش شناسی اقتصاد اسلامی