• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی 

اقتصاد مدیریت(سلطانی وخورشیدی) 

  • نویسنده/مترجم: منوچهر سلطانی،دکتر غلامحسین خورشیدی
  • شابک: 978-600-5823-08-0
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
پیوند دو رشته علمی اقتصاد ومدیریت ،ناگسستنی است ودرسایه این پیوند است که می توان شاهد باروری عملی تفکراقتصادی ونظریه های علم اقتصاد بود.هرچند،اقتصاد مدیریتی یا اقتصاد مدیریت یکی از مهمترین مباحث میان رشته ای علم اقتصاد ودانش مدیریت می باشد،اما تاکنون در متون فارسی توجه متناسب بانیاز،نسبت به آن صورت نگرفته است.
مشخصات
عنوان و نام پدیدآور:اقتصاد مدیریت(کاربرد نظریه خرد اقتصادی برای تصمیم گیری مدیریتی)اقتباس وتالیف:منوچهر سلطانی:دکتر غلامحسین خورشیدی
مشخصات نشر:تهران،موسسه متاب نشر مهربان،۱۳۸۹
مشخصات ظاهری۶۴۷ ص:
رده بندی کنگره:۱۳۸۹  ۷الف ۸س/۳۰/HD۲۲
رده بندی دیویی:۳۳۸/۵۰۲۴۶۵۸
شماره کتابشناسی ملی:۱۶۸۵۸۰۲
سرفصلها:
بخش اول:مقدمات
بخش دوم:فنون تجزیه وتحلیل
بخش سوم:تجزیه وتحلیل تقاضا
بخش چهارم:تجزیه وتحلیل تولید وهزینه
بخش پنجم:ساختار بازار وفرآیندهای تعیین قیمت
بخش ششم:نقش دولت دراقتصاد
ضمائم