• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › حسابداری و حسابرسی در بازار سرمایه 

تئوری حسابداری مالی(اسکات)-ترجمه:پارسائیان ج 1 

  • نویسنده/مترجم: :ویلیام اسکات.ترجمه:دکتر علی پارسائیان
  • شابک: 978-964-978-038-6
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
هدف کتاب،حسابداری در شرایط آرمانی ،روش مبتنی بر سودمندی اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی از دیدگاه تصمیم گیری،بازارهای کارآی اوراق بهادار،روش مبتنی بر اطلاعات از دیدگاه سودمندی اطلاعات،روش مبتنی بر تعیین ارزش از دیدگاه سودمندی اطلاعات(ارائه شده در صورت های مالی)از دیدگاه تصمیم گیری،کاربرد روش مبتنی بر تعیین ارزش وسرانجام پی آمدهای اقتصادی ناشی از کاربرد تئوری اثباتی حسابداری.
مشخصات
مشخصات ظاهری۵۴۴     :  ص
یادداشت:عنوان اصلی:FINANCIAL ACCOUNTING THEORY:۳ rd ed
رده بندی کنگره:۱۳۸۸   ۵الف  ۲ف/HF۵۶۵۵
رده بندی دیویی:۶۵۷
شماره کتابشناسی ملی:۱۰۳۸۶۰۴
سرفصلها:
بخش اول:پیشگفتار
بخش دوم:حسابداری در شرایط آرمانی
بخش سوم:اطلاعاتی که برای تصمیم گیری سودمندند:گزارشات مالی
بخش چهارم:بازارهای کارآی اوراق بهادار
بخش پنجم:روش مبتنی بر اطلاعات:سودمندی اطلاعات از نظر تصمیم گیری
بخش ششم:روش مبتنی تعیین ارزش،از نظر ارائه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری
بخش هفتم:روش مبتنی بر تعیین ارزش»کاربردها
بخش هشتم:اهمیت رویه های حسابداری وتئوری اثباتی حسابداری