• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › حسابداری و حسابرسی در بازار سرمایه 

تئوری حسابداری جلد اول(هندریکسن) 

  • نویسنده/مترجم: الدون اس.هندریکسن ،مایکل اف.ون بردا-ترجمه :علی پارسائیان
  • شابک: 964-7893-55-8
قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
نویسندگان با این دیدگاه کتاب را تالیف کرده اند که خواننده با ساختار اصول وزیربنایی حسابداری آشناست.تردیدی نیست که آگاهی اولیه از علوم اقتصادی ومالی می تواند در راه درک مطالب کتاب کمک های شایانی بنماید.در این کتاب یک چارچوب مرجع کلی ارائه شده که خواننده می تواند با استفاده از آن بسیاری از تئوری های حسابداری مالی وشیوه های عملی را مورد ارزیابی وقضاوت قرار دهد.
مشخصات
مشخصات ظاهری ۶۵۶    :  ص
رده بندی کنگره:۹ ت ۹ ه/HF۵۶۲۵
رده بندی دیویی:۶۵۷
شماره کتابشناسی ملی:۴۷۲۲-۸۸م
سرفصلها:
بخش اول:مقدمه ای بر حسابداری:روش شناسی
بخش دوم:چهارهزار سال حسابداری
بخش سوم:سده حسابداری رسمی
بخش چهارم:در جست وجوی اصول حسابداری
بخش پنجم:چارچوب نظری
بخش ششم:محیط اقتصادی حسابداری
بخش هفتم:تصمیم گیری
بخش هشتم:تدوین سیاست های حسابداری
بخش نهم:وجوه نقد،سرمایه وسود
بخش دهم:گزارش های مالی ،مفاهیم سود
بخش یازدهم:درآمد ،هزینه،سود غیرعملیاتی وزیان غیر عملیات
بخش دوازدهم:گزارش کردن اثری های ناشی از تغییر در قیمت