• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › حسابداری و حسابرسی در بازار سرمایه 

راهنمای کاربردی کمیته حسابرسی  

  • نویسنده/مترجم: ابراهیم ابراهیمی و همکاران
  • شابک: 978-600-5959-65-9
قیمت: ۱۸۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
کتاب حاضردربرگیرندۀ نمونه‍‍‍سؤالاتی است که اعضای کمیته را راهنمایی میکند.
در فصل اول کتاب، خاستگاه کمیتۀ حسابرسی بهطور اجمالی مرور شده است و سعی شده است اقدامات و روشهای عملرهبرانۀ کمیته در هر حوزۀ مسئولیت تشریح شود.
در فصل دوم، ترکیب اعضای کمیته و تخصصهای ضروری اعضا باتوجهبه مقررات جاری کشور تشریح شده و رهنمودهایی برای ارزیابی تخصص مالی در قالب درخت تصمیم و استقلال اعضا و نیز ویژگیها و مهارتهای ضروری رئیس کمیتۀ حسابرسی ارائه شده است.
فصل سوم به تعامل کمیتۀ حسابرسی با حسابرسان داخلی میپردازد. فصول چهارم تا ششم کتاب نیز مسئولیتهای کمیته دررابطهبا پایش و راهبری ریسک و تقلب و سامانههای کنترلهای داخلی را یادآوری میکند و در هر حوزه، سؤالات کلیدی و راهکارهای عملی برای ایفای این مسئولیتها آورده شده است.
 اعضای کمیتۀ حسابرسی ناشران پذیرفتهشده در بورس و فرابورس، علاوهبر مسئولیتهای ذکرشده بهموجب الزامات مقرراتی سازمان بورس، باید تعامل نزدیکی با حسابرس مستقل داشته باشند تا فرایندهای حسابرسی را درک و اقدام به حل مسائل بهوجودآمدهدر فرایند حسابرسی کنند. بهدلیل اینکه کمیتۀ حسابرسی مستقیماً مسئول پیشنهاد انتخاب، انتصاب، تعیین حقالزحمه و نظارت بر حسابرسان مستقل است، اعضا بایددرک فراگیری از مقررات استقلال و میزان حقالزحمۀ حسابرس داشته باشند.در فصل هفتم کتاب،ملاحظات مربوطبه استقلال و حقالزحمه یادآوری شده است.
درنهایت، ارزیابی عملکرد و آموزش کمیتۀ حسابرسی مباحثی است که بیان اهمیت آنها نیازی به اغراق ندارد. درحالحاضر، مقررات و دستورالعملهایی برای میزان و نوع آموزش کمیته و نیز ارزیابی عملکرد آن وجود ندارد. در فصل هشتم این کتاب، رهنمودهایی عملی و ابزارهایی برای رفع این نیاز ارائه شده است. همچنین، در دو فصل آخر کتاب نیز سایر مسئولیتهای کمیته و نیز شیوۀ گزارشگری کمیته بحث شده است.
امیدواریم این کتاب کمک ارزندهای به تمام خوانندگان باشد و بهویژه اعضای کمیتۀ حسابرسی بتوانند با مطالعۀ آن، دربارۀ اینکه چگونه عضو فعالتر و مؤثرتری در محیط سازمانی باشند، به درک بهتری برسند.
مشخصات
مشخصات ظاهری     :    ۲۸۶
رده بندی کنگره: ۱۳۹۳ ۲ ر ۲ الف / ۵۶۶۷ HF
رده بندی دیویی:   ۴۵/ ۶۵۷
شماره کتابشناسی ملی: ۳۴۷۲۹۱۳

سرفصلها:
فصل ۱: کمیتۀحسابرسی؛ضرورت تشکیل،رویههاواقدامات رهبرانه
فصل ۲:ساختاروترکیب اعضای کمیتۀحسابرسی
فصل ۳: ارتباط باحسابرسان داخلی
فصل ۴: راهبری وپایش ریسک
فصل ۵: پایش تقلب
فصل ۶: نظارت برکنترلهای داخلی وگزارشگری مالی
فصل ۷: تعامل باحسابرس مستقل وارزیابی آن
فصل ۸: آموزش وارزیابی عملکردکمیتۀحسابرسی
فصل ۹: سایرمسئولیتهای کمیتۀحسابرسی
فصل ۱۰:برنامهریزی وتقویم کاری فعالیتها