• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب عمومی مالی › کتب عمومی مالی 

کتب عمومی مالی


کتب عمومی مالی › کتب عمومی مالی

کد محصول: 2001236

 • مشخصات ظاهری     :   ص 160
 • رده بندی کنگره: 1392 9ب 2 پ / 4521 HG
قیمت: ۸۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001342

 • مشخصات ظاهری :327 ص.:جدول .
 • موضوع:سهام--قیمت ها--پیش بینی
قیمت: ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001937

 • مشخصات ظاهری:272ص.
 • موضوع:سرمایه گذاری
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری     :  ۱۰۲
 • رده بندی کنگره:  ۱۳۹۳‏‫۷   الف 4 الف / ۴۵۲۳   
قیمت: ۷۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001536

 • مشخصات ظاهری :353 ص
 • یادداشت:Japanese candlestick charting techniques:a contemporary guide to the...,c2001
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001508

 • مشخصات ظاهری978-964-2522-13-2:
 • رده بندی کنگره:1387  3ت 4پ/HG6041
قیمت: ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری     :    ی 127 ص
 • رده بندی کنگره: 1393 9 الف 3 ا / 2 / 5720 HG
قیمت: ۹۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001533

 • مشخصات ظاهری:123 ص
 • رده بندی کنگره:2/9ق//HF5386
قیمت: ۲۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری:450 ص
 • موضوع:سرمایه گذاری -تجزیه و تحلیل
قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001454

 • مشخصات ظاهری:240ص.
 • یادداشت:عنوان اصلیThe intelligent investor c2003
قیمت: ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری:1جلد
 • موضوع:صندوق تأمین سرمایه گذاری
قیمت: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001642

 • مشخصات ظاهری :263ص.:11*17س م.
 • یادداشت:عنوان دیگر:برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (90-94)
قیمت: ۳۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001232

 • مشخصات ظاهری     :    ص 351
 • رده بندی کنگره: 1392 2 م 2 ع / 5 / 1382 HD
قیمت: ۱۸۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002060

 • عنوان :مدیریت استرس در معاملات(استراتژی‌های برای راندمان بیشتر)
 • مشخصات نشر:انتشارات آراد
قیمت: ۲۳۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001507

 • مشخصات ظاهری :340ص.:جدول،نمودار.+یک لوح فشرده .
 • موضوع:اصول امواج الیوت
قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001461

 • مشخصات ظاهری :359ص
 • رده بندی کنگره:4621HG
قیمت: ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002137

قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :128ص.:مصور,نمودار,جول
 • موضوع:سرمایه گذاری --تجزیه تحلیل
قیمت: ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :270ص
 • موضوع:امور مالی شخصی
قیمت: ۱۹۵٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :248ص
 • موضوع:امور مالی شخصی
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :288 ص
 • رده بندی کنگره:4 ت4 ه/BF505
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال