• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › موضوعات بین رشته ای با بازار سرمایه 

موضوعات بین رشته ای با بازار سرمایه


کتب تخصصی مالی › موضوعات بین رشته ای با بازار سرمایه

 • چکیده
 • عنوان :قوی سیاه
قیمت: ۳۲۰٬۰۰۰ ریال
۱۸ ٪
تخفیف
سلف و اوراق سلف

 • مشخصات ظاهری :265ص
 • موضوع:بازار سرمایه
قیمت قبلی:۱۶۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

قیمت: ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001341

 • مشخصات ظاهری:160ص
 • موضوع:امور مالی طرح ها
قیمت: ۴۰٬۰۰۰ ریال

قیمت: ۳۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری     :   ص 7
 • رده بندی کنگره: 1389 8 گ 3 الف / 2 / 5720 HG
قیمت: ۲۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری     :   ص 190
 • شماره کتابشناسی ملی: 2229064
قیمت: ۸۵٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :330ص .:مصور,جدول,نمودار.
 • موضوع:طرح های صنعتی --ارزشیابی
قیمت: ۲۶۰٬۰۰۰ ریال

 • چکیده
 • تدوین:سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
قیمت: ۶۰٬۰۰۰ ریال
۲۰ ٪
تخفیف
اقتصاد تروریسم

 • چکیده:
 • مشخصات ظاهری:158 ص 14*21 س م
قیمت قبلی:۱۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۸۰٬۰۰۰ ریال

 • چکیده
 • پدید آوردگان:سعید زرندی/محسن افشار/سجاد عساکره
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

 • چکیده
 • مشخصات نشر:انتشارات نوید مهر
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001270

 • مشخصات ظاهری :254ص
 • موضوع:بازرگانی بین المللی--اصطلاح ها و تعبیر ها
قیمت: ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

 • چکیده
 • عنوان :بازارها،نهادها و ابزارهای مالی
قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری     :  ص 60
 • رده بندی کنگره: 1389 4 ب 15 ن / 8169 PIR
قیمت: ۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001262

 • مشخصات ظاهری :388ص. :جدول,نمودار
 • یادداشت:کتاب حاضر ترجمه و برداشتی از فصول 1تا7 investment analysis and portfolio management است.
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :347 ص.
 • موضوع:قیمت گذاری
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری:328 ص:مصور ,جدول ,نمودار ,لوح فشرده
 • موضوع:بازار ارز
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری:618 ص
 • موضوع:بانک و بانکداری - دایرة المعارف ها
قیمت: ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری     :   ص 181
 • رده بندی کنگره: 1391 4 د 9 س / 4636  HG
قیمت: ۶۵٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری:571ص
 • موضوع:سرمایه گذاری
قیمت: ۲۱۵٬۰۰۰ ریال

 • چکیده
 • مشخصات نشر:چالش
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری  466 ص      : 
 • رده بندی کنگره: 1392 2 ر 5 م / 2741 HD
قیمت: ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

 • چکیده
 • مشخصات ظاهری :140 ص
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001264

قیمت: ۲۷۵٬۰۰۰ ریال
۱۰ ٪
تخفیف
روانشناسی بازار

 • مشخصات ظاهری:402 ص
 • موضوع:روانشناسی بازار
قیمت قبلی:۳۵۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۳۱۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001230

 • مشخصات ظاهری     :   ص 192
 • رده بندی کنگره: 1392 9 ر 9 ن / 15 / 4515 HG
قیمت: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

 • چکیده
 • مشخصات نشر:انتشارات بورس
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

 • چکیده
 • مشخصات نشر:چالش
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002026

 • عنوان :مدل های نوین ارزش گذاری پروژ(با تاکید بر اختیارات واقعی)
 • مشخصات نشر: لوتوس پارسیان
قیمت: ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002172

قیمت: ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری:186ص
 • موضوع:سهامداران --پرسش ها و پاسخ ها
قیمت: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001256

 • مشخصات ظاهری :269ص مصور,جدول,نمودار
 • یادداشت:کتابنامه :ص .262.
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002171

قیمت: ۴۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002162

قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری     :   ص 102 مصور
 • رده بندی کنگره:  NC 1312/ الف 9 ت 9 1390
قیمت: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال