• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › حسابداری و حسابرسی در بازار سرمایه 

حسابداری و حسابرسی در بازار سرمایه


کتب تخصصی مالی › حسابداری و حسابرسی در بازار سرمایه

 • عنوان و نام پدیدآور:اصول حسابداری 2/مولفین چنگیز سلمانی،رحیم پارساوند،شهلا احمدی
 • مشخصات نشر:تهران:موسسه کتاب مهربان نشر،1388
قیمت: ۶۵٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:اصول حسابداری(1)/مولف آرش فرهودی
 • مشخصات نشر:تهران:آراد کتاب
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:اصول حسابداری 1/تالیف:یداله تاری وردی،محمد امین زکی زاده
 • مشخصات نشر:تهران:یداله تاری وردی،1390
قیمت: ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001688

 • عنوان و نام پدیدآور:اصول حسابداری/مولفان ویدا مجتهد زاده،حسین علوی طبری.
 • مشخصات نشر:تهران:موسسه کتاب مهربان نشر،1384.
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :290ص.:جدول.
 • یادداشت:کتابنامه :290ص
قیمت: ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:اصول حسابداری(2)/تالیف:دکتر حسن همتی،هدی همتی
 • مشخصات نشر:تهران،ترمه1389
قیمت: ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001194

 • مشخصات ظاهری     :   ص 526
 • رده بندی کنگره: 1376 45 ب 2 ف / 5655 HF
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001883

 • مشخصات ظاهری :221ص.:جدول.
 • یادداشت:کتابنامه:221ص.
قیمت: ۱۲۵٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:اصول حسابرسی/مولفان اسفندیار دمن زیاری،علیرضاثابتی.
 • مشخصات نشر:تهران:موسسه کتاب مهربان نشر.1389
قیمت: ۷۳٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری     :   ص 200
 • رده بندی کنگره: 1391 9 ب 9 س / 2009 HJ
قیمت: ۷۷٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:تئوری حسابداری/اثر ولک،داد-ترنی:ترجمه علی پارسائیان
 • مشخصات نشر:تهران:ترمه ،1389_
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری 656    :  ص
 • رده بندی کنگره:9 ت 9 ه/HF5625
قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری544     :  ص
 • یادداشت:عنوان اصلی:FINANCIAL ACCOUNTING THEORY:3 rd ed
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری     :    ص 240 جدول نمودار
 • رده بندی کنگره: 1388  93 ت 5 الف / 5625 HF
قیمت: ۴۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری     :   ص 248 جدول
 • رده بندی کنگره: 1392  9 ف 5 ح / 5681 HF
قیمت: ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:حسابداری مالی/تالیف محمد سرخانی،جواد سیدنژاد،انور خطیبی
 • مشخصات نشر:تهران:ارگ:کتاب مهربان،1387
قیمت: ۴۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:حسابداری مالی/مولفین پرویز سعیدی،محمد علی اعلمشاهی
 • مشخصات نشر:ترمه
قیمت: ۶۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :423 ص.:مصور,جدول,نمودار.
 • موضوع:حسابداری مدیریت
قیمت: ۲۱۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001077

 • مشخصات ظاهری      ص 532  : 
 • رده بندی کنگره:  1392 5 ح  94 س / 4 / 5657 HF
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:حسابداری میانه(2)تالیف حسن همتی
 • مشخصات نشر:تهران،ترمه 1390
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری   641  :  ص
 • رده بندی کنگره:5الف 5 ح/HF5681
قیمت: ۴۴٬۵۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:حسابداری میانه/تالیف دونالد ای کی سو،جری جی وی گانت:مترجم علی پارسائیان
 • مشخصات نشر:تهران:ترمه،1384
قیمت: ۷۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری:336 ص .:جدول نمودار
 • موضوع:حسابداری مدیریت
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:حسابداری پیشرفته(2)/مولف محمدرضا نیکبخت.
 • مشخصات نشر:تهران:موسسه کتاب مهربان نشر،1386
قیمت: ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

 • چکیده:
 • عنوان و نام پدیدآور:حسابرسی 1/ترجمه وتالیف ایرج نوروش،مهدی حیدری،امید زارع زادگان
قیمت: ۹۸٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری     :    286
 • رده بندی کنگره: 1393 2 ر 2 الف / 5667 HF
قیمت: ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :159ص
 • رده بندی کنگره:1394 2ص4ت/HF5681
قیمت: ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:فلسفه حسابرسی/نویسنده:یحیی حساس یگانه
 • مشخصات نشر:تهران:شرکت انتشارات علمی وفرهنگی،1388
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:حیدر فروغ نژاد/شاهین احمدی/امین سادات
 • مشخصات نشر:انتشارات بورس
قیمت: ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001460

 • مشخصات ظاهری :502ص
 • موضوع:سرمایه گذاری
قیمت: ۳۸۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری    ۱۴۸ص   : 
 • رده بندی کنگره:  ۱۳۹۳  ۲۷۵  الف  ۲ ف / /۵۶۵۵   HF
قیمت: ۹۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان :ناگفته های بورس ایران
 • مشخصات نشر:دنیای اقتصاد
قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:کاربرد Excel در مدیریت وحسابداری/مولفان مهدی معدنچی زاج،سید محمد باقر غروی نخجوانی
 • مشخصات نشر:تهران:موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران،1389
قیمت: ۳۸۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری     :   ص 116
 • رده بندی کنگره: 1392  3م 4ج / 5681 HF
قیمت: ۱۸۰٬۰۰۰ ریال