• محصول سبد خرید

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی عمومی 

مالی عمومی

دریافت اطلاعاتکتب تخصصی مالی › مالی عمومی

 • مشخصات ظاهری   :523 ص
 • رده بندی کنگره:1392   2ر 4م/HG4028
 • رده بندی دیویی:658/15244
 • شماره کتابشناسی ملی:3248311

قیمت: ۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • رده بندی کنگره:1391   9ت9الف/NC1312
 • رده بندی دیویی:741/59551222
 • شماره کتابشناسی ملی:2756754

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • سرشناسه:شهرآبادی،ابوالفضل،1334-،گردآورنده ،ترجم
 • عنوان و نام پدید آور:فدراسیون ها وانجمن های بین المللی بازار سرمایه/ترجمه وگردآوری ابوالفضل شهرآبادی ،الهام مسلمی.
 • مشخصات نشر: تهران: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس، 1392
 • مشخصات ظاهری:248 ص

قیمت: ۲۴۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری     :  ۳۸۳ص
 • رده بندی کنگره: /ش۹۳م۴۱۳۹۲۴۵۵۱ HG
 • رده بندی دیویی: ۶۴۲‏/۳۳۲
 • شماره کتابشناسی ملی: ۳۲۶۳۸۳۰

قیمت: ۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری:105ص
 • رده بندی کنگره:1390  6الف2س /HD2741
 • رده بندی دیویی:658/4
 • شماره کتابشناسی ملی:2553660

قیمت: ۵۰,۰۰۰ ریال
 • موضوع:بورس--ایران
 • شناسه افزوده:شرکا اطلاع رسانی وخدمات بورس
 • رده بندی کنگره:1391   24ص HG5720/2/3
 • رده بندی دیویی:332/64255

قیمت: ۲۵,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری:142ص.
 • یادداشت:عنوان اصلی10شاه کلید بزرگان بورس
 • موضوع:سرمایه گذاری
 • شناسه افزوده:علی صابریان

قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:23 اصل وارن بافت warren Buffet(ثروتمندترین سرمایه گذار جهان)ودیگر نابغه های سرمایه گذاری وهفت اشتباه بزرگ در معاملات سهام/مولف مارک تایر:مترجم محمد حسینی بهشتیان،امیر کامگار
 • مشخصات نشر:تهران:نوآور،1389
 • مشخصات ظاهری:368 ص
 • رده بندی کنگره:1389   9ب 9ت/HG4521

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :304ص.:مصور،نمودار
 • یادداشت:عنوان اصلی :.the 80/20 principle :the secret of achieving more with less ,c2008
 • موضوع:وقت --تنظیم
 • موضوع:بهره وری کار –جنبه های روان شناسی .

قیمت: ۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:آمار وکاربرد آن در مدیریت/عادل آذر ،منصور مومنی.
 • مشخصات نشر:تهران:سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)،مرکز تحقیق وتوسعه علوم انسانیریال1390
 • مشخصات ظاهری340:ص
 • رده بندی کنگره:242 آ2ف/5/HA 29

قیمت: ۱۵۵,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:آمار وکاربرد آن در مدیریت/عادل آذر،منصور مومنی.
 • مشخصات نشر:تهران:سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)،مرکز تحقیق وتوسعه علوم انسانی،1388
 • مشخصات ظاهری:467 ص
 • رده بندی کنگره:42 آ2 ف/5/HA 29

قیمت: ۲۱۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد آمار وکاربرد آن در مدیریت وحسابداری/مولفان منصور مومنی،مهرداد پرچ.
 • مشخصات نشر:تهران،موسسه کتاب مهربان نشر،1390
 • مشخصات ظاهری :376ص
 • یادداشت:چاپ سوم

قیمت: ۶۸,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :240 ص
 • رده بندی کنگره:4 الف 9 ش/HG4529
 • رده بندی دیویی:332/63221
 • شماره کتابشناسی ملی:147-85 م

قیمت: ۸۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:استاندارد عملی مدیریت ارزش کسب شده/تالیف PMI:ترجمه محمد رضا فرج مشایی،علی بیاتی ومهدی ابراهیمی:ویراستار فنی علی بیاتی
 • مشخصات نشر:تهران:آریانا قلم،1391
 • مشخصات ظاهری:256 ص
 • یادداشت:practice standard for earned value management

قیمت: ۷۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری336 :ص
 • یادداشت:عنوان اصلی:High probablity trading strategies:entry to exit tactics for the Forex,future,and stocl markets,c2009
 • رده بندی کنگره:1390  5الف 2م/HG6015
 • رده بندی دیویی:332/64

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری     :  ص 249
 • رده بندی کنگره: 5 الف 8 ع / 4 / 2154 HJ
 • رده بندی دیویی: 480955 / 252
 • شماره کتابشناسی ملی: 29870- 81 م

قیمت: ۲۴,۰۰۰ ریال

قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری     :  هفت ، 344ص
 • رده بندی کنگره: 1388 42 گ 2 ف / 180 HB
 • رده بندی دیویی: 339
 • شماره کتابشناسی ملی: 1659538

قیمت: ۳۳,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری     :  272 ص
 • رده بندی کنگره: 1392 7 الف 5 م / 4551 HG
 • رده بندی دیویی: 642/ 332
 • شماره کتابشناسی ملی: 3319731

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:انتخاب ساهم برتر به روش تحلیل بنیادی/مولف علینقی رفیعی امام
 • مشخصات نشر:تهران:نص 1387
 • مشخصات ظاهری244 :ص
 • رده بندی کنگره:1386    7ر 2ف/HB780

قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری     :   ص 232
 • رده بندی کنگره: 1392  9 ی 3 آ / 6 / HG3290
 • رده بندی دیویی:  10954 / 332
 • شماره کتابشناسی ملی: 3290401

قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :208ص.:مصور.
 • موضوع:بانکداری اینترنتی
 • موضوع:خدمات مالی - - شبکه های کامپیوتری
 • رده بندی کنگره:1388 2ب8ف/7/1708HG

قیمت: ۹۵,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :440 ص.:جدول,نمودار,17*24 س م
 • موضوع:بانک وبانکداری --ایران
 • موضوع:بانک و بانکداری --جنبه های مذهبی --اسلام
 • شناسه افزوده:بانک سپه.اداره آموزش

قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری811     :  ص
 • رده بندی کنگره:2ب 7ه /HG1601
 • رده بندی دیویی:332/1
 • شماره کتابشناسی ملی:28856-82

قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :84ص.:مصور،جدول،نمودار.
 • یادداشت:preparing a budget :expert solutions to every day challenges
 • موضوع:بودجه بازرگانی
 • شناسه افزوده:احمدی.محمد،160بهمن-،مترجم

قیمت: ۴۰,۰۰۰ ریال
 • چکیده
 • عنوان :پول هوشمند کودکان هوشمند
 • مشخصات نشر:انتشارات بورس
 • مشخصات ظاهری:269ص

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :400ص.:جدول،نمودار.
 • یادداشت:کتابنامه:325-327؛همچنین به صورت زیر نویس .
 • موضوع:پول
 • موضوع:ارز

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :257ص.:جدول،نمودار.
 • موضوع:بانکوبانکداری– مدیریت
 • موضوع:پول
 • موضوع :ارز

قیمت: ۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :259 ص
 • رده بندی دیویی:658/155
 • شماره کتابشناسی ملی:3985328
 • فصل اول:بازارهای مالی و ریسک

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱   ۲   ۳   ۴   صفحه بعد
بازگشت به کتب تخصصی مالی

دیدگاه مخاطبان

سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار(از تئوری تا عمل) کتاب را مطالعه کردم واقعا مفاهیم ومندرجات کتاب دقیقا باعنوان کتاب برابری میکند بطوریکه علاوه بر مباحث علمی مباحث عملی بازار سرمایه هم مطابق با اخرین مباحث بروز امده است
احمد
نمونه سوالات آزمون های حرفه ای بازار سرمایه آیا سوالات دارای پاسخ تشریحی هستند؟
mahsa
نمونه سوالات آزمون های حرفه ای بازار سرمایه متشکرم از تمامی مولفان
نادر کرامت

ورود مشترکان

ایمیل:

رمز عبور:

برای دریافت مشخصات کاربری خود پست الکترونیک اشتراک خود را در فرم زیر وارد نمایید.


فروشگاه اینترنتی انتشارات بورس,انتشارات بورس,بازار بورس,بورس,سهام,تالار بورس,کارگزاری,سازمان بورس و اوراق بهادار,کتاب های مالی,حسابداری,اقتصاد,بازار سرمایه,کتاب,آزمون گواهینامه های حرفه ای,شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس,