• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی عمومی 

مالی عمومی


کد محصول: 10032

  • مشخصات ظاهری   :523 ص
  • رده بندی کنگره:1392   2ر 4م/HG4028
قیمت: ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 10033/001

  • رده بندی کنگره:1391   9ت9الف/NC1312
  • رده بندی دیویی:741/59551222
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 1007/001

  • سرشناسه:شهرآبادی،ابوالفضل،1334-،گردآورنده ،ترجم
  • عنوان و نام پدید آور:فدراسیون ها وانجمن های بین المللی بازار سرمایه/ترجمه وگردآوری ابوالفضل شهرآبادی ،الهام مسلمی.
قیمت: ۲۴۰٬۰۰۰ ریال