• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › فناوری اطلاعات در بازار سرمایه 

فناوری اطلاعات در بازار سرمایه


کتب تخصصی مالی › فناوری اطلاعات در بازار سرمایه

 • عنوان :افکار مدیریتی
 • مشخصات نشربازرگانی
قیمت: ۱۶۵٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :216ص
 • رده بندی کنگره:1389 8ت9م/4636 HG
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری:614ص
 • موضوع:نظام های اطلاعاتی مدیریت
قیمت: ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری:237ص
 • موضوع:فناوری اطلاعات در بازار سرمایه
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهر:  608 ص
 • رده بندی کنگره: 1390 4م9 /ه21 / 30 HD
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :544 ص
 • موضوع:بانکداری اینترنتی
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری     :  ص 113 مصور جدول
 • رده بندی کنگره: 1389 2 ع 2 ک / 564 K
قیمت: ۲۵٬۰۰۰ ریال
۲۰ ٪
تخفیف
نگاهی جامع به زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر

 • مشخصات ظاهری:301 ص
 • موضوع:زبان نشانه گذاری گزارشگری مالی توسعه پذیر
قیمت قبلی:۲۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۶۰٬۰۰۰ ریال